Π.Δ. 39/2017: Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (κείμενο)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 64/4.5.2017 το π.δ. 39/2017, το οποίο τιτλοφορείται «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». Δυνάμει του εν λόγω π.δ. επεξηγούνται και συγκεκριμενοποιούνται οι όροι ασκήσεως προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 347 του Ν. 4412/2016.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Π.Δ.

ΑΡΘΡΑ 345 επ. Ν. 4412/2016

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ N. 3886/2010