Διοικητικό Δίκαιο: Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως ταμειακών βεβαιώσεων ΙΚΑ

Δυνάμει προσωρινής διαταγής χορηγηθείσας αρμοδίως από Πρόεδρο Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας ανεστάλη προσωρινά και δη εν συνόλω η εκτέλεση εις βάρος ιδιώτη ταμειακών βεβαιώσεων του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνολικού ύψους περίπου 130.000 ευρώ.

Διοικητικό Δίκαιο: Αναστολή πράξεως επιβολής προστίμου για ρύπανση – υποβάθμιση περιβάλλοντος (Άρθρο 30 Ν. 1650/1986)

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1138/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ανεστάλη η λήψη έγγιστα όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και των λοιπών διοικητικών μέτρων εις βάρος ιδιώτη εν σχέσει με πρόστιμο επιβληθέν ένεκα φερόμενης υποβαθμίσεως – ρυπάνσεως του περιβάλλοντος

Αναγνώριση καταχρηστικού χαρακτήρα ΓΟΣ σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2508/2016 τελεσίδικης αποφάσεως του (επιληφθέντος σε δεύτερο βαθμό) Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε ο καταχρηστικός χαρακτήρας συγκεκριμένων όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τους οποίους είχε επικαλεστεί η εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να θεωρηθεί ότι δεν έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (διάρρηξη οικίας). Επιδίκαση υπέρ του ιδιώτη της προσήκουσας αποζημιώσεως.