Πιστωτικά Τιμολόγια μεταφοράς μαθητών σχολείων: Δικαστική δικαίωση από το Διοικητικό Εφετείο μεταφορικών επιχειρήσεων

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 903 & 904/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκρίθη αμετάκλητα ότι η μείωση, η οποία αποτυπώνεται σε εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια για μεταφορά μαθητών σχολείων, στερείται νομίμου ερείσματος, καθ’ ο μέρος υπερβαίνει το 10% της αξίας των εκδοθέντων αρχικών τιμολογίων. Αναγνώριση της υποχρέωσης της αρμόδιας Περιφέρειας όπως επιστρέψει εντόκως στους διάδικους μεταφορείς […]