Άρθρο 52 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018): Έκδοση πράξης κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ειδικές περιπτώσεις και δικαστική προσβολή αυτής/Έκδοση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄149/10.08.2018) «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24 Ιουλίου 2018»

Στο άρθρο 52 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018) προβλέπεται ότι μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του ν. 4495/2017 σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του αρ. 23 του ν. 1337/1983, β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν […]

Αγγελιόσημο: Χορήγηση αναστολής από αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1138/2018 αποφάσεως του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  διατάχθηκε η (κατά το μεγαλύτερο μέρος) χορήγηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως επιβολής αγγελιόσημου, δια τους εν αυτή διαλαμβανόμενους λόγους