Διάγνωση αντισυνταγματικότητας διατάξεων Ν. 4051/2012 & 4093/2012 αναφορικά με την περικοπή κυρίων και επικουρικών συντάξεων – Ευδοκίμηση σχετικής αγωγής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 13588/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε (κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής) δεκτή ασκηθείσα αγωγή, η οποία ερείδετο στην αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των περικοπών των συντάξεων, οι οποίες έλαβαν χώρα με τις διατάξεις των Ν. 4051/2012 & 4093/2012. Αναδρομική  αναγνώριση της σχετικής αντισυνταγματικότητας, δοθέντος ότι η αγωγή είχε ασκηθεί ήδη πριν […]