Διαχείριση αποβλήτων – Ανακύκλωση/Νομοθεσία: Δημοσίευση Νόμου 4819/2021

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 129/23.7.2021 ο νόμος 4819/2021, ο οποίος τιτλοφορείται ως ακολούθως: Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και […]

Αστική ευθύνη του Κράτους και δικαστική εξουσία: Μεταστροφή της συναφούς νομολογίας

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Παρά τις επικρίσεις της θεωρίας η νομολογία παγίως δεχόταν ότι ο θεσμός της αστικής ευθύνης του Δημοσίου (αρ. 105 – 106) δεν εφαρμόζεται ευθέως και αμέσως για πράξεις δικαστικών οργάνων στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, διότι στις περιπτώσεις αυτές οι δικαστές ευθύνονται ατομικώς με βάση […]