Διοικητικό Δίκαιο/Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016 (Άρθρα 345-374): Εννομη-Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (προδικαστική προσφυγή ενώπιον ΑΕΠΠ, προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία κ.α.). Συνοπτική παρουσίαση διατάξεων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016 ο Ν. 4412/2016, ο οποίος τιτλοφορείται «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Το βιβλίο ΙV του παρόντος νόμου (Άρθρα 345-374) επιγράφεται ως «Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων». Οι ρυθμίσεις αυτές (το περιεχόμενο των οποίων αποδελτιώνεται και παρατίθεται όλως συνοπτικά ακολούθως) θεσπίσθηκαν […]

Διοικητικό Δίκαιο – Δημόσιες Συμβάσεις: Nόμος 4412/2016: “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 ο Ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Νόμος 4413/2016 “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις”

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016 ο Ν. 4413/2016 “Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις” ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Διοικητικό Δίκαιο – Ανασφάλιστοι Υπερήλικες: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2016

Με το ν. 4387/2016 επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στην παρ. ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.6, περ. 5 του ν. 4093/2012 σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο καταβολής σύνταξης (πλέον χαρακτηρίζεται ως επίδομα) σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Συγκεκριμένα με το άρθρο 93, παρ. 1, περ. β του ν. 4387/2016 οι ανασφάλιστοι υπερήλικες έχουν δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος όχι μόνο αν δεν […]