Εισήγηση Κωνσταντίνου Καλονόμου σε επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Βιντεοσκοπημένη Ομιλία)

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου του έτους 2017 (18.00-20.00) ο Κωνσταντίνος Καλονόμος θα συμμετέχει ως εισηγητής σε επιστημονική εκδήλωση της ΕΕΔ στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με αντικείμενο «Η αγωγή αποζημιώσεως στη διοικητική δίκη» ΟΜΙΛΙΑ

Διοικητική Δικονομία-Ν. 4446/2016: Σεμινάριο για τις μεταρρυθμίσες στη Διοικητική Δικονομία με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο (Παρουσίαση-Απόσπασμα)

Στις 20 Μαρτίου 2017 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο για τις σύγχρονες μεταρρυθμίσεις στη Διοικητική Δικονομία. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις εκτενείς αλλαγές, οι οποίες έλαβαν χώρα στην εφαρμοζόμενη διοικητική δικονομία ενώπιον απάντων των δικαστηρίων δυνάμει του Ν. 4446/2016. Επιχειρείται μία συγκριτική […]

Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016: Δημοσίευση άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό «Συνήγορος» (Τεύχος 117, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016)

Δημοσιεύθηκε στο 117ο τεύχος του νομικού περιοδικού «Συνήγορος» (σελ. 26-29) μελέτη του Κωνσταντίνου Καλονόμου με θέμα τη έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Το εν λόγω άρθρο πραγματεύεται τις συναφείς διατάξεις (Άρθρα 345-374) του Ν. 4412/2016, τις οποίες αντιπαραβάλλει με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3886/2010. Περιοδικό Συνήγορος Διαφορές Ν. 4412/2016 με Ν. 3886/2010 […]

Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α 227/2016): Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων – εταιρειών, Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016 ο ν. 4441/2016 υπό τον τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», δια του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση επιχειρήσεων εμπορικού χαρακτήρα. Ο νέος νόμος εντάσσεται στην λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ και στόχο έχει τη διευκόλυνση του επιχειρείν μέσω […]

Ν. 4412/2016 (Έννομη προστασία, Άρθρα: 345-374): Διαφορές με Ν. 3886/2010

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016 ο Ν. 4412/2016, ο οποίος τιτλοφορείται «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Η ισχύς των ρυθμίσεων του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του (Άρθρο 379 παρ. 1). Το βιβλίο ΙV (Άρθρα 345-374) επιγράφεται ως «Έννομη […]

Διοικητικό Δίκαιο/Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016 (Άρθρα 345-374): Εννομη-Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων (προδικαστική προσφυγή ενώπιον ΑΕΠΠ, προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία κ.α.). Συνοπτική παρουσίαση διατάξεων.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016 ο Ν. 4412/2016, ο οποίος τιτλοφορείται «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Το βιβλίο ΙV του παρόντος νόμου (Άρθρα 345-374) επιγράφεται ως «Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων». Οι ρυθμίσεις αυτές (το περιεχόμενο των οποίων αποδελτιώνεται και παρατίθεται όλως συνοπτικά ακολούθως) θεσπίσθηκαν […]

Διοικητική Δικονομία: Ολοκλήρωση σεμιναρίου «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη» (Απόσπασμα)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διάρκειας 27 ωρών επαγγελματικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη», εις το οποίο χρέη εισηγητή είχε αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καλονόμος   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ