Διοικητικό Δίκαιο – Πρωτοκόλλο επιβολής ειδικής αποζημιώσεως (Άρθρο 114 παρ. 5 Ν. 1892/1990): Ακύρωση αυτού από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1614/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε προσβληθέν πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημιώσεως (Άρθρο 114 παρ. 5 Ν. 1892/1990) για κτίσμα υφιστάμενο επί αναδασωτέας εκτάσεως, καθότι δεν είχε λάβει προσηκόντως επίδοση προσκλήσεως προς κατεδάφιση στον κληρόνομο αυτού που πρωτογενώς είχε αναγείρει το επίδικο οίκημα.