Διοικητικό Δίκαιο – Καταλογιστική απόφαση: Ακύρωση αυτής από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έλλειψη προηγούμενης ακροάσεως

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 1280/2016 αποφάσεως του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ακυρώθηκε εκδοθείσα από ΔΣ ΝΠΔΔ καταλογιστική απόφαση ύψους 80.400 ευρώ ένεκα της μη τηρήσεως του τύπου της προηγούμενης ακροάσεως του υπαλλήλου, εις βάρος του οποίου έλαβε χώρα ο επίδικος καταλογισμός

Φορολογικό δίκαιο: Απαλλαγή από την φορολόγηση μέρους του εισοδήματος δικαστικών λειτουργών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 4061/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι το 25% των ακαθάριστων αποδοχών δικαστικού λειτουργού δεν υπόκειται νομίμως σε φορολόγηση. Ακύρωση της σιωπηρής απορρίψεως της συναφούς προηγθείσης ενδικοφανούς προσφυγής από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και αντίστοιχη μεταρρύθμιση τησ πράξεως διοικητικου προσδιορισμού φόρου.

Σπουδαστές ΙΕΚ και επίδομα ΟΑΕΔ (Άρθρο 3 Ν. 1545/1985, Άρθρο 30 Ν. 4144/2013)

Εσχάτως η Διοίκηση του ΟΑΕΔ προέβη σε διαφορετική ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 2 του νόμου 1545/1985 σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας του «ανέργου» με αποτέλεσμα να εξαιρούνται για πρώτη φορά από το ρυθμιστικό της περιεχόμενο οι σπουδαστές των ΙΕΚ. Ειδικότερα η Διοίκηση του ΟΑΕΔ διέλαβε ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ υπάγονται στην εξαιρετική […]

Nέες χρήσεις γης – Κατάργηση άρθρων 14 έως 33 Ν. 4269/2014 (άρθρο 238 Ν. 4389/2016)

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κατά τη συζήτηση για τη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής του Πολυνομοσχεδίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής διαφοροποιήθηκε πλήρως το τοπίο ως προς το καθεστώς των χρήσεων γης. Συγκεκριμένα με την εν λόγω νομοθετική επέμβαση (άρθρο 238 Ν. 4389/2016) καταργούνται τα άρθρα 14 έως 33 του ν. 4269/2014 με […]

Έναρξη νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων (Διοικητική Δικονομία)

Ξεκίνησε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων, εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας έχει αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καλονόμος