Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την παραίτηση και την επιστροφή του παραβόλου ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ. αριθμ. 14/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος: α. αν η διάταξη του άρθρου 363 παρ. 5 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, […]