Επιδίκαση αποζημιώσεως ένεκα μη νομότυπης συμπράξεως ακαδημαϊκού ιδρύματος της ημεδαπής με αντίστοιχο της αλλοδαπής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 3027/2017 τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά επιδικάστηκε υπέρ της ενάγουσας εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης (αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ), καθότι η τελευταία συμμετείχε σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα ερειδόμενο σε μία παράτυπη σύμπραξη ακαδημαϊκού ιδρύματος της ημεδαπής με αντίστοιχο της αλλοδαπής, που είχε ως περαιτέρω αποτέλεσμα  […]