Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Η Διοικητική Δικονομία στην πράξη – Νέος κύκλος» με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Ολοκληρώθηκε αισίως το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η Διοικητική Δικονομία στην πράξη – Νέος Κύκλος» που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους από τη Νομική Βιβλιοθήκη με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Καλονόμο. Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε ενδελεχώς την ύλη της διοικητικής δικονομίας ενώπιον του ΣτΕ και των τδδ με παράθεση συναφούς θεωρίας και νομολογίας. […]

Τοκοφορία οφειλών Δημοσίου: Νέα ρύθμιση δυνάμει του αρ. 45 Ν. 4607/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 65/24.4.2019 ο Νόμος 4607/2019, στο άρθρο 45 του οποίου ρυθμίζεται η τοκοφορία των οφειλών του Δημοσίου. Το περιεχόμενο της εν λόγω διατάξεως έχει επί λέξει ως ακολούθως: 1.Το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής […]

Έννομο συμφέρον του αποκλεισθέντος υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα των σύγχρονων αποφάσεων του ΔΕΕ και του ΣτΕ: Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου και Ράνιας Παρλάτζα στο νομικό περιοδικό Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Τεύχος 1, 2019)

Δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (Τεύχος 1, 2019, σελ. 10 επ.) κοινή μελέτη του Κωνσταντίνου Καλονόμου και της Ράνιας Παρλάτζα, η οποία πραγματεύεται το ζήτημα του εννόμου συμφέροντος  του αποκλεισθέντος υποψηφίου από τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων υπό το πρίσμα των σύγχρονων αποφάσεων του ΔΕΕ και του ΣτΕ. Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται μια […]

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Βιντεοσκοπημένο Απόσπασμα)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 & 13 Απριλίου του έτους 2019  το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με αντικείμενο «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία-Κλασικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και είχε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Στη συνεδρία εν σχέσει με τη Διοικητική Δικαιοσύνη αναπτύχθηκε […]

Δημοσίευση Νόμου 4605/2019: Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων Ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε προσηκόντως (ΦΕΚ Α 52/1.4.2019) ο Ν. 4605/2019, ο οποίος τιτλοφορείται «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL […]

Επιδόματα (-δώρα) αδείας, Χριστουγέννων και Πάσχα: Δικαίωση εργαζομένων εν σχέσει με τις περικοπές αυτών

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 455/2019 και 457/2019 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι η κατάργηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας , οι οποίες έλαβαν χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του ν. 4093/2012 (σε συνδυασμό με το αρ. 34 του Ν. 4354/2015) δεν τυγχάνουν συνταγματικώς […]

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: Δυνατότητα δικαστικής προσβολής αυτών (Αίτηση ακυρώσεως – Προσφυγή ουσίας ανάλογα με τη φύση της προσβαλλόμενης πράξεως)

Δυνάμει των ειδικότερα οριζομένων στους Ν. 25/1975 (αρ. 1-3), Ν. 1080/1980 (αρ. 17) & Ν. 1828/1989 (αρ. 25) προβλέπεται η επιβολή ανταποδοτικών τελών (τελών καθαριότητας και φωτισμού) εν σχέσει με τους χώρους που ευρίσκονται εντός της εδαφικής περιφέρειας εκάστου Δήμου. Τόσο οι κανονιστικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων όσο και οι ad hoc πράξεις επιβολής […]

Δημοσίευση μελέτης Ράνιας Παρλάτζα στο νομικό περιοδικό «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου»

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2018 (σελ. 1096 επ.) του περιοδικού «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» άρθρο της Ράνιας Παρλάτζα με τίτλο «Η ανάθεση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων». Στην μελέτη αυτή αναπτύσσεται ο προβληματισμός αναφορικά με το κατά πόσο η δημοσιοποίηση του δικαιοδοτικού forum αρχικώς δια του Ν. 3886/2010 και πλέον με […]

Δίμηνο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο αντικείμενο της Διοικητικής Δικονομίας με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Toν Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη – Νέος Κύκλος»  με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο διάρκειας 30 εν συνόλω ωρών. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην εμβριθή εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύνολο των συναφών δικονομικών ρυθμίσεων και στην στοχευμένη ανάδειξη των […]

Εισήγηση Kωνσταντίνου Καλονόμου σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ολοκληρώθηκε στις 24.1.2019 η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου με θέμα «Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου» στο Π.Μ.Σ. στην «Ψυχιατροδικαστική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.