Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (12ος Κύκλος)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον τη της ΕΑΔΗΣΥ και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων στο […]

ΣτΕ Δ΄ 272/2024: Έννοια και κριτήρια χαρακτηρισμού φορέα ως οργανισμού δημοσίου δικαίου και αναθέτουσας αρχής

Επιβολή υποχρεωτικών συστάσεων από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σε εταιρεία του Δημοσίου (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.-ΙΦΕΤ ΜΑΕ) σχετικά με την τήρηση από την εταιρεία των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων – Έννοια και κριτήρια χαρακτηρισμού ενός φορέα ως οργανισμού δημοσίου δικαίου και αναθέτουσας αρχής κατά τον ν. 4412/2016 και την οδηγία […]

Ανάρτηση σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένου υποδείγματος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων της συμβάσης, για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ σε συνέχεια της έγκρισης από την Επταμελή Επιτροπή της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα έγγραφα σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών: 1. Υπόδειγμα διακήρυξης σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 2. Σχέδιο συμφωνητικού παροχής γενικών υπηρεσιών. 3. Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων […]

Πρότυπη δίκη για ζητήματα προσυμβατικού σταδίου

Με την υπ. αριθμ. Π2/2024 πράξη της οικείας επιτροπής του άρθρου 1 Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ η εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής (άρθρου 372 Ν. 4412/2016), δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ειδικότερα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος:   1) Έχει το άρθρο 78 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4412/2016 την έννοια ότι οι […]

ΣτΕ Ολ 211/2024: Επίλυση ζητημάτων σχετικά με α) τη συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και β) την εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4782/2021 και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες

Επίλυση ζητημάτων, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, σχετικά με α) τη συμπλήρωση από τον προσωρινό ανάδοχο ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και β) την εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4782/2021 και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Η διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει […]

ΣτΕ Ολ 2325/2023: Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης αναγόμενων τόσο στο χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και στο χρόνο της αναδείξεως ενός φορέα ως προσωρινού αναδόχου

Με την απόφαση 2325/2023 της Ολομελείας του ΣτΕ εκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα κάτωθι: Κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24 και του ν. 4412/2016: Ο έλεγχος της συνδρομής ή μη λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των διαγωνιζομένων λαμβάνει χώρα σε τρία χρονικά στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας: (α) κατά τον χρόνο υποβολής των […]

Κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (βιβλίο ΙΙ) Ν. 4412/2016 (χρονική περίοδος 2024-2025)

Τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βίβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2495 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2496 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) που εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2024-31.12.2025 είναι τα […]

ΣτΕ 1987/2023. Καθορισμός αρμοδιότητας μεταξύ του Διοικητικού Εφετείου ή του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προσβολής πράξεων του προσυμβατικού σταδίου από τρίτους μη μετασχόντες στη διαδικασία του διαγωνισμού. Παραπομπή λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος στη μείζονα σύνθεση

Με την λόγω απόφαση εξετάστηκε το ζήτημα του αρμοδίου δικαστηρίου σε περίπτωση προσβολής πράξεων του προσυμβατικού σταδίου από μη μετέχοντα στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία. Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση.   πηγή: www.ddikastes.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Προδικαστικό ερώτημα κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2237/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2237/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ήχθη ενώπιον του ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης το ακόλουθο ερώτημα:   «Στην προκείμενη περίπτωση, ενόψει της αρχής της αυτοτέλειας κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου, [ο οποίος έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση ότι δεν συντρέχει σε βάρος του […]

Έκδοση υπ. αριθμ. 28/2023 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑΔΗΣΥ με αντικείμενο «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

Εκδόθηκε αρμοδίως από την ΕΑΔΗΣΥ η υπ. αριθμ. 28/2023 κατευθυντήρια οδηγία με θέμα «Εμπιστευτικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»   (πηγή: ΕΑΔΗΣΥ) ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΡΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ