Νόμος 4413/2016: Συνοπτική παρουσίαση διατάξεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 148/8-8-2016 ο Nόμος 4413/2016 με τίτλο «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου του 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», δια του οποίου μεταφέρεται ως ισχύουσα στην ελληνική έννομη τάξη η […]