Επιδίκαση αποζημιώσεως ένεκα μη νομότυπης εκπονήσεως μεταπτυχιακού προγράμματος από ακαδημαϊκό ίδρυμα της ημεδαπής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 772/2018 τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά επιδικάστηκε υπέρ των εναγόντων  εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης (αρ. 105-106 ΕισΝΑΚ), καθότι οι τελευταίοι συμμετείχαν σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα ερειδόμενο σε μία παράτυπη σύμπραξη ακαδημαϊκού ιδρύματος της ημεδαπής με αντίστοιχο της αλλοδαπής, που είχε ως περαιτέρω αποτέλεσμα  […]