Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» (12ος Κύκλος)

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον τη της ΕΑΔΗΣΥ και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων στο […]

ΣτΕ Δ΄ 272/2024: Έννοια και κριτήρια χαρακτηρισμού φορέα ως οργανισμού δημοσίου δικαίου και αναθέτουσας αρχής

Επιβολή υποχρεωτικών συστάσεων από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σε εταιρεία του Δημοσίου (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.-ΙΦΕΤ ΜΑΕ) σχετικά με την τήρηση από την εταιρεία των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων – Έννοια και κριτήρια χαρακτηρισμού ενός φορέα ως οργανισμού δημοσίου δικαίου και αναθέτουσας αρχής κατά τον ν. 4412/2016 και την οδηγία […]

Ανάρτηση σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένου υποδείγματος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων της συμβάσης, για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ σε συνέχεια της έγκρισης από την Επταμελή Επιτροπή της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα έγγραφα σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών: 1. Υπόδειγμα διακήρυξης σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 2. Σχέδιο συμφωνητικού παροχής γενικών υπηρεσιών. 3. Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων […]