Διοικητικό Δίκαιο: Επιδίκαση αποζημιώσεως ένεκα νόμιμης ανάκλησης αρχικής παράνομης πραξεως

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 47/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ ακόμη και σε περίπτωση νόμιμης ανάκλησης αρχικά παράνομης πράξεως και επιδικάστηκε στον ενάγοντα συναφής αποζημίωση.

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων (Διοικητική Δικονομία)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων δικηγόρων, εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας είχε αναλάβει ο κ. Κωνσταντίνος Καλονόμος

Φορολογικό Δίκαιο: Αφορολόγητος χαρακτήρας μέρους εισoδήματος δικαστών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 26/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας εκρίθη ότι το 25% των ακαθάριστων αποδοχών δικαστικού λειτουργού δεν υπόκειται νομίμως σε φορολόγηση. Ακύρωση της σιωπηρής απορρίψεως της συναφούς προηγθείσης ενδικοφανούς προσφυγής από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και διατάξη περί νέας εκκαθαρίσεως του φόρου.