Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στην προετοιμασία του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος θα συμμετάσχει στην προετοιμασία του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημοσίων Συμβάσεων υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης, διατελών μέλος της επιστημονικής προετοιμασίας του οικείου Συνεδρίου.

Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την αναδρομική εφαρμογή της νέας μορφής του άρθρου 103 N. 4412/2016 και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ. αριθμ. 10/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος: Εάν είναι ορθή ή όχι η συμπλήρωση των ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τη […]

Κυκλική Οικονομία: Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δυνάμει της υπ. αριθμ. 12 από 29.4.2022 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 84/3.5.2022) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης – ο Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας.   Στην εν λόγω Πράξη αναδεικνύεται ο ρόλος της κυκλικής οικονομίας ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, επεξηγείται το ειδικότερο σχέδιο δράσεως και […]