Πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης: Ακύρωση από Διοικητικό Εφετείο

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2130/2017 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ακυρώθηκε προσβληθέν πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημιώσεως (Άρθρο 114 παρ. 5 Ν. 1892/1990) για κτίσμα υφιστάμενο επί αναδασωτέας εκτάσεως, καθότι δεν είχε λάβει προσηκόντως επίδοση προσκλήσεως προς κατεδάφιση στον κληρόνομο εκείνου που πρωτογενώς είχε αναγείρει το επίδικο οίκημα.