Προδικαστική προσφυγή N. 4412/2016 ενώπιον ΑΕΠΠ (Προσβαλλόμενες πράξεις, προθεσμία, έννομο συμφέρον, παρέμβαση, παράβολο, τυποποιημένο έντυπο, διαδικασία, προσωρινά μέτρα, απόφαση, συμμόρφωση): Ανάλυση άρθρων 345 επ. & 360 επ. Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Θεματικό – Υποκειμενικό εύρος διατάξεων 1.1 Οι διατάξεις του Βιβλίου IV τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις συβάσεις του παρόντος νόμου με εκτιμώμενη (προ ΦΠΑ) συνολική (ανεξάρτητα των επιμέρους συμβάσεων και του ειδικότερου επιμέρους ύψους αυτών, ΑΕΠΠ 171/2017) αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ και δη ανεξάρτητα από τη φύση αυτών (Άρθρο 345 παρ. 1). […]