Περικοπή δώρων – επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο: Διαγνωσθείσα Αντισυνταγματικότητα σχετικών διατάξεων από το ΣτΕ (απ. 22626-2635/2018)

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 2626-2635/2018 αποφάσεων του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ εκρίθησαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις, που είχαν επιβάλει την περικοπή των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα διαγνώσθηκε ότι η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Γ.1. της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 αντίκειται στα οριζόμενα στα άρθρα 25 παρ. […]