Διοικητική Δικονομία – Πρακτικά: Έκδοση έργου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Β΄ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021) του Κωνσταντίνου Καλονόμου

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Εκδόθηκε η δεύτερη έκδοση (2021) του έργου του Κωνσταντίνου Καλονόμου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας», το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων. Το εν λόγω σύγγραμμα περιλαμβάνει 231 πρακτικά που καλύπτουν όλα τα ζητήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου […]

Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για δημόσιες συμβάσεις

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε από τη Δευτέρα 23.11.2020 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» (πηγή: opengov.gr) Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη»

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία […]

Διοικητική Δικονομία: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις υποψηφίων σπουδαστών ΕΣΔΙ (2021)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ξεκινάει άμεσα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών του έτους 2021 (Διοικητική Δικαιοσύνη), εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας επί διαφορών ουσίας έχει αναλάβει ο […]

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως κατά τον ΚΔΔ – Δημοσίευση σχετικής εισηγήσεως του Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία – κλασσικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Στα εν λόγω πρακτικά (σελ. 494 επ) περιλαμβάνεται και η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου, η οποία πραγματεύεται τη θεματική «Η προσωρινή […]

Προγραμματική Σύμβαση: Έννοια, νομικό καθεστώς, προϋποθέσεις, νομολογία

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Οι προγραμματικές συμβάσεις αποτελούν μία νομοθετικά θεσπισμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μίας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. Πρόκειται για θεσμό γαλλικής προελεύσεως, ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά […]

ΣτΕ Ολ 209/2020: Νομιμοποίηση ΑΕ ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων – Μια άκρως επιδοκιμαστέα και θεμιτή επιστροφή στην παροχή λυσιτελούς και ουσιαστικής έννομης προστασίας/Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ), 2020, Τεύχος 2ο

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 209/2020 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της παραπεμπτικήσ υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως του Β΄Τμήματος του ΣτΕ. Η απόφαση της Ολομέλειας επιβεβαίωσε με το πλέον εμφατικό τρόπο τα πορίσματα της ως άνω παραπεμπτικής αποφάσεως. Προβαίνοντας αναντίρρητα σε μία ρηξικέλευθη […]

Δημόσιες Συμβάσεις & Covid-19 (Κορωνοϊός): Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των έκτακτων αναφυόμενων αναγκών (Άρθρο 41 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με το άρθρο 41 (“Κατ ́ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων”) της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄84), υπήρξε μέριμνα για την προσαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης […]

Δημόσιες Συμβάσεις & Covid – 19 (Κορωνοϊός): Aπό 1.4.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συναφείς εγχώριες ρυθμίσεις (ΠΝΠ κ.α.) στο πλαίσιο της αντιμετωπίσεως εκτάκτως αναφυομένων αναγκών

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων και θανάτων από τη νόσο COVID-19, στην Ευρώπη, αυξάνονται και οι ανάγκες των Κρατών για ιατρικό εξοπλισμό και νοσοκομειακές υποδομές. Ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση των Κρατών σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες διέπεται από ειδικό […]

ΣτΕ Ολ 359/2020: Αρχή ne bis in idem και αναφυόμενα ζητήματα (Άρθρα 4 παρ. 1 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ & 50 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ’ αριθμ. 359/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου για υπόθεση σχετική με την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας (υπαρχούσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για το ίδιο αδίκημα) εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή: […]