Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη επιμορφωτικό σεμινάριο  με αντικείμενο «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων», το οποίο πραγματεύεται τις αλλαγές, οι οποίες επήλθαν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δια των γενόμενων τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 από τις διατάξεις του Ν. […]

Έννομο συμφέρον μη οριστικώς αποκλεισθέντος επί διαγωνιστικής διαδικασίας: Έκδοση αποφάσεως από το ΔΕΕ (C – 771/2019) κατόπιν της ΣτΕ ΕΑ Ολ 235/2019

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Το ΔΕΕ κατόπιν της ΣτΕ ΕΑ Ολ 235/2019, η οποία είχε θέσει συγκεκριμένα προδικαστικά ερωτήματα, επιλήφθηκε της υποθέσεως (C – 771/2019), επιβεβαιώνοντας (απόφαση 10ου Τμήματος της 24.3.2021) τη διευρυμένη θεώρηση του εννόμου συμφέροντος του μη οριστικώς αποκλεισθέντος όσο αφορά στη δυνατότητα προβολής αιτιάσεων κατά λοιπών […]

Δημοσίευση Ν. 4782/2021: Αλλαγές στο νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 36/9.10.2021 ο Νόμος 4782/2021, δυνάμει του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων.   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 4782/2021

Διοικητική Δικονομία – Πρακτικά: Έκδοση έργου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (Β΄ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021) του Κωνσταντίνου Καλονόμου

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Εκδόθηκε η δεύτερη έκδοση (2021) του έργου του Κωνσταντίνου Καλονόμου «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας», το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων. Το εν λόγω σύγγραμμα περιλαμβάνει 231 πρακτικά που καλύπτουν όλα τα ζητήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου […]

Δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για δημόσιες συμβάσεις

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε από τη Δευτέρα 23.11.2020 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων» (πηγή: opengov.gr) Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για τις […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη»

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Δημόσιες Συμβάσεις στην πράξη» με συντονιστή προγράμματος τον κ. Α. Φρατζέσκο, π. Διευθυντή ΕΣΗΔΗΣ, Σύμβουλο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία […]

Διοικητική Δικονομία: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις υποψηφίων σπουδαστών ΕΣΔΙ (2021)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ξεκινάει άμεσα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών του έτους 2021 (Διοικητική Δικαιοσύνη), εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας επί διαφορών ουσίας έχει αναλάβει ο […]

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως κατά τον ΚΔΔ – Δημοσίευση σχετικής εισηγήσεως του Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκαν τα πρακτικά του 6ου επιστημονικού συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία – κλασσικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Στα εν λόγω πρακτικά (σελ. 494 επ) περιλαμβάνεται και η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου, η οποία πραγματεύεται τη θεματική «Η προσωρινή […]

Προγραμματική Σύμβαση: Έννοια, νομικό καθεστώς, προϋποθέσεις, νομολογία

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Οι προγραμματικές συμβάσεις αποτελούν μία νομοθετικά θεσπισμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μίας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. Πρόκειται για θεσμό γαλλικής προελεύσεως, ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά […]

ΣτΕ Ολ 209/2020: Νομιμοποίηση ΑΕ ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων – Μια άκρως επιδοκιμαστέα και θεμιτή επιστροφή στην παροχή λυσιτελούς και ουσιαστικής έννομης προστασίας/Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ), 2020, Τεύχος 2ο

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 209/2020 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της παραπεμπτικήσ υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως του Β΄Τμήματος του ΣτΕ. Η απόφαση της Ολομέλειας επιβεβαίωσε με το πλέον εμφατικό τρόπο τα πορίσματα της ως άνω παραπεμπτικής αποφάσεως. Προβαίνοντας αναντίρρητα σε μία ρηξικέλευθη […]