Προγραμματική Σύμβαση: Έννοια, νομικό καθεστώς, προϋποθέσεις, νομολογία

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Οι προγραμματικές συμβάσεις αποτελούν μία νομοθετικά θεσπισμένη μορφή συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων με σκοπό την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μίας περιοχής καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. Πρόκειται για θεσμό γαλλικής προελεύσεως, ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά […]

ΣτΕ Ολ 209/2020: Νομιμοποίηση ΑΕ ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων – Μια άκρως επιδοκιμαστέα και θεμιτή επιστροφή στην παροχή λυσιτελούς και ουσιαστικής έννομης προστασίας/Δημοσίευση σχετικού άρθρου Κωνσταντίνου Καλονόμου στο νομικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (ΘΠΔΔ), 2020, Τεύχος 2ο

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 209/2020 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της παραπεμπτικήσ υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως του Β΄Τμήματος του ΣτΕ. Η απόφαση της Ολομέλειας επιβεβαίωσε με το πλέον εμφατικό τρόπο τα πορίσματα της ως άνω παραπεμπτικής αποφάσεως. Προβαίνοντας αναντίρρητα σε μία ρηξικέλευθη […]

Δημόσιες Συμβάσεις & Covid-19 (Κορωνοϊός): Κατ’ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των έκτακτων αναφυόμενων αναγκών (Άρθρο 41 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου)

  ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με το άρθρο 41 (“Κατ ́ εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων”) της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄84), υπήρξε μέριμνα για την προσαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης […]

Δημόσιες Συμβάσεις & Covid – 19 (Κορωνοϊός): Aπό 1.4.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συναφείς εγχώριες ρυθμίσεις (ΠΝΠ κ.α.) στο πλαίσιο της αντιμετωπίσεως εκτάκτως αναφυομένων αναγκών

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων και θανάτων από τη νόσο COVID-19, στην Ευρώπη, αυξάνονται και οι ανάγκες των Κρατών για ιατρικό εξοπλισμό και νοσοκομειακές υποδομές. Ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόσβαση των Κρατών σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες διέπεται από ειδικό […]

ΣτΕ Ολ 359/2020: Αρχή ne bis in idem και αναφυόμενα ζητήματα (Άρθρα 4 παρ. 1 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ & 50 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Με την υπ’ αριθμ. 359/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν αιτήσεως αναιρέσεως αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου για υπόθεση σχετική με την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας (υπαρχούσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για το ίδιο αδίκημα) εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή: […]

Καζίνο στο Ελληνικό: Έκδοση υπ. αριθμ. 10/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ επί προδικαστικής προσφυγής

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Στην εν λόγω απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (στο εξής “ΑΕΠΠ”) εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή:http://www.aepp-procurement.gr/) Με διακήρυξή που δημοσιεύθηκε προσηκόντως, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (στο εξής «ΕΕΕΠ») κίνησε διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο  την παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο […]

Δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σύμφωνα με διατάξεις Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Εισαγωγικές παρατηρήσεις Διαχρονικά προβληματισμός αναφορικά με τη δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωμής εις βάρος του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.  Ύπαρξη πλήθους αντίθετων αποφάσεων αμφοτέρων των δικαιοδοσιών Το σχετικό ζήτημα αναφύεται πρωτίστως στις περιπτώσεις όπου η υποκείμενη αιτία για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι δημοσίου δικαίου Αρχικά είχε […]

Eπιμορφωτικό Σεμινάριο στη θεματική της Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Toν Απρίλιο του 2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «H αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου στην πράξη» με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο διάρκειας 8 εν συνόλω ωρών. Στο πρόγραμμα θα λάβει χώρα μία σφαιρική επισκόπηση τόσο των ουσιαστικών όσο και των δικονομικών πτυχών της αστικής ευθύνης του δημοσίου, ώστε ο κάθε […]

Ενεργειακές Κοινότητες (Ν. 4513/2018): Έννοια/Θεσμικό Πλαίσιο/Μέλη/Δραστηριότητες/Ίδρυση/Άδεια/Καταστατικό/Πλεονάσματα Xρήσης/Κίνητρα

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Έννοια / Θεσμικό Πλαίσιο / Μέλη ΕΚοιν:   Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, […]

Διοικητική Δικονομία: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις υποψηφίων σπουδαστών ΕΣΔΙ (2020)

Ξεκινάει άμεσα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών του έτους 2020 (Διοικητική Δικαιοσύνη), εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας επί διαφορών ουσίας έχει αναλάβει ο  Κωνσταντίνος Καλονόμος.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΔΙ