Ενεργειακές Κοινότητες (Ν. 4513/2018): Έννοια/Θεσμικό Πλαίσιο/Μέλη/Δραστηριότητες/Ίδρυση/Άδεια/Καταστατικό/Πλεονάσματα Xρήσης/Κίνητρα

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Έννοια / Θεσμικό Πλαίσιο / Μέλη ΕΚοιν:   Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, […]

Διοικητική Δικονομία: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις εξετάσεις υποψηφίων σπουδαστών ΕΣΔΙ (2020)

Ξεκινάει άμεσα το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Νομικής Βιβλιοθήκης για τις εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών του έτους 2020 (Διοικητική Δικαιοσύνη), εις το οποίο χρέη εισηγητή για το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας επί διαφορών ουσίας έχει αναλάβει ο  Κωνσταντίνος Καλονόμος.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΔΙ

ΔΕΕ (C-333/18): Υπόθεση Lompardi – Αξιολόγηση έννομου συμφέροντος αποκλεισθέντος υποψηφίου κατά στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και δη στο πλαίσιο ασκήσεως αντίθετων προσφυγών

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Στην εν λόγω πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση εκρίθησαν τα ακόλουθα (πηγή:http://curia.europa.eu/)   Με προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2015, ο Δήμος Auletta κίνησε διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάθεση της εκτελέσεως δημοσίας συμβάσεως για τη μελέτη σχεδιασμού και την εκτέλεση εργασιών υδρογεωλογικής αποκαταστάσεως του ιστορικού κέντρου […]

Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου και Ράνιας Παρλάτζα στο συλλογικό έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» – Ερμηνεία κατ’ άρθρο (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019)

Εκδόθηκε το συλλογικό έργο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» από τον εκδοτικό οίκο Νομική Βιβλιοθήκη με επιμέλεια των Β. Γκέρτσου, Ε. Πρεβεδούρου και Δ. Πυργάκη. Στο εν λόγω εκτενές εγχειρίδιο επιχειρείται μία ενδελεχής ερμηνεία και ανάλυση των οικείων άρθρων του Κώδικα με πλούσιες παραπομπές στη σύγχρονη θεωρία και νομολογία. Στη συγγραφή του εν λόγω έργου συμμετείχε τόσο […]

Προδικαστική προσφυγή N. 4412/2016 ενώπιον ΑΕΠΠ (Προσβαλλόμενες πράξεις, προθεσμία, έννομο συμφέρον, παρέμβαση, παράβολο, τυποποιημένο έντυπο, διαδικασία, προσωρινά μέτρα, απόφαση, συμμόρφωση): Ανάλυση άρθρων 345 επ. & 360 επ. Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Θεματικό – Υποκειμενικό εύρος διατάξεων 1.1 Οι διατάξεις του Βιβλίου IV τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις συβάσεις του παρόντος νόμου με εκτιμώμενη (προ ΦΠΑ) συνολική (ανεξάρτητα των επιμέρους συμβάσεων και του ειδικότερου επιμέρους ύψους αυτών, ΑΕΠΠ 171/2017) αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ και δη ανεξάρτητα από τη φύση αυτών (Άρθρο 345 παρ. 1). […]

Νομιμοποίηση Α.Ε. ενώπιον τακτικών διοικητικών δικαστηρίων: Έκδοση συναφούς υπ. αριθμ. 1618/2019 αποφάσεως Β΄ Τμήματος ΣτΕ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η άκρως ενδιαφέρουσα υπ. αριθμ. 1618/2019 απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ, εις την οποία διαλαμβάνονται εν συνόψει τα κάτωθι: Η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο αρκεί για την νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών […]

Δικαστική προστασία στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Δημοσιεύθηκε σύντομο άρθρο του Κωνσταντίνου Καλονόμου στην ηλεκτρονική εφημερίδα «Υποψήφιος Δικαστής» θέμα «Δικαστική Προστασία στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». Στο κείμενο σκιαγραφείται σε αδρές γραμμές το πολυδαίδαλο δικονομικό καθεστώς, το οποίο διέπει την προδικασία συνάψεως αλλά και την ίδια την εκτέλεση μίας δημόσιας συμβάσεως.   ΚΕΙΜΕΝΟ […]

Ένσταση άρθρου 127 Ν. 4412/2016

Ένσταση του αρ. 127 ν. 4412/2016 Το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό δυνάμει του αρ. 43 παρ. 20 Ν. 4605/2019 και καλύπτει στην πράξη συχνότατα πάσης φύσεως διαδικασίες (συνοπτικός διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση κ.α. βλ. 117-119 Ν. 4412/2016) Εν συνόψει η σύγχρονη μορφή του έχει ως ακολούθως: Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες […]

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Η Διοικητική Δικονομία στην πράξη – Νέος κύκλος» με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο (Βιντεοσκοπημένο Απόσπασμα)

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   Ολοκληρώθηκε αισίως το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η Διοικητική Δικονομία στην πράξη – Νέος Κύκλος» που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους από τη Νομική Βιβλιοθήκη με εισηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Καλονόμο. Το πρόγραμμα αυτό κάλυψε ενδελεχώς την ύλη της διοικητικής δικονομίας ενώπιον του ΣτΕ […]

Τοκοφορία οφειλών Δημοσίου: Νέα ρύθμιση δυνάμει του αρ. 45 Ν. 4607/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 65/24.4.2019 ο Νόμος 4607/2019, στο άρθρο 45 του οποίου ρυθμίζεται η τοκοφορία των οφειλών του Δημοσίου. Το περιεχόμενο της εν λόγω διατάξεως έχει επί λέξει ως ακολούθως: 1.Το ύψος του νόμιμου επιτοκίου και του επιτοκίου υπερημερίας κάθε οφειλής του Δημοσίου ισούται προς το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής […]