Ασπίς Πρόνοια: Ανακοπή κατά πίνακα δικαιούχων. Δικαστική αναγνώριση απαιτήσεων αιτούντος, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην κατάσταση δικαιούχων ασφαλίσματος

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3863/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) το επιληφθέν δικαστήριο έκανε (εν μέρει) δεκτή την ασκηθείσα ανακοπή (κατ’ άρθρον 10 ν.δ. 400/1970) ασφαλισμένου της τελούσας υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενης, ο οποίος δεν είχε συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων […]

Διοικητικό Δίκαιο – Αναδρομικά Δικαστών: Δυνατότητα διεκδίκησης του συνόλου των αποδοχών για το χρονικό διάστημα 1.8.2012 έως 30.6.2014

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 88/2013 αποφάσεως του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος εκρίθη ως αντισυνταγματική η κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/2012 περικοπή των δικαστικών απολαβών για την περίοδο από 1.8.2012 έως 30.6.2014. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε το εφαλτήριο για την επέμβαση του νομοθέτη δια του ν. 4270/2014 (άρθρο 181 παρ. 1α), […]

Διοικητικό Δίκαιο – Μη ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία: Αναστολή έννομων συνεπειών αυτής

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 930/2016 αποφάσεως του 10ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η συναφής αίτηση αναστολής και διατάχθηκε η Διοίκηση όπως απέχει από κάθε ενέργεια εις βάρος υπηκόου τρίτης χώρας (και της οικογενείας αυτού) ένεκα της μη ανανεώσεως άδειας διαμονής του τελευταίου για εξαρτημένη εργασία