Αντισυνταγματικότητα περικοπών συντάξεων (Άρθρο 6 ν. 4051/2012 & Άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. ν. 4093/2012): Έκδοση συναφούς υπ. αριθμ. 14318/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 14318/2018 αποφάσεως του 33ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι συγκεκριμένες περικοπές στις καταβαλλόμενες συντάξεις (Άρθρο 6 ν. 4051/2012 & Άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 ν. 4093/2012) τυγχάνουν αντικείμενες σε συνταγματικές διατάξεις και ως εκ τούτου ανίσχυρες, με αποτέλεσμα την κατά το μέρος αυτό ευδοκίμηση πρωτοδίκως […]