Μετάθεση χρόνου ενάρξεως ισχύος νέας μορφής άρθρου 127 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Η νέα διατύπωση του άρθρου 127 Ν. 4412/2016 είχε προβλεφθεί αρχικά ότι αρχίζει να εφαρμόζεται από 1.9.2021, όπως τούτο προκύπτει από τα οριζόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1 στοιχ. β Ν. 4782/2021, δυνάμει του οποίου ρητά ορίζεται (χωρίς πάντως κάποια άλλη ειδικότερη διευκρίνιση) ότι η έναρξη ισχύος του άρθρου 55 Ν. 4782/2021 άρχεται από την 1.9.2021.

Σημειώνεται ωστόσο ότι όλως πρόσφατα και δη δυνάμει του άρθρου 57 Ν. 4825/2021 (ΦΕΚ Α΄ 157.4.9.2021) τροποποιήθηκε και πάλι η σχετική μνεία στο Ν. 4782/2021 και η έναρξη ισχύος του άρθρου 55 Ν. 4782/2021 μετατίθεται πλέον από την 1η Μαρτίου του 2022 (βλ. νέα πλέον διατύπωση άρθρου 142 παρ. 1 στοιχ. 3 Ν. 4782/2021).

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ενστάσεις του άρθρου 127 ενώπιον των Αναθετουσών Αρχών εξακολουθούν υφιστάμενες μέχρι και τον Φεβρουάριο του έτους 2022.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥ 127 Ν 4412/2016