Ένσταση άρθρου 127 Ν. 4412/2016

Ένσταση του αρ. 127 ν. 4412/2016

Το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό δυνάμει του αρ. 43 παρ. 20 Ν. 4605/2019 και καλύπτει στην πράξη συχνότατα πάσης φύσεως διαδικασίες (συνοπτικός διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση κ.α. βλ. 117-119 Ν. 4412/2016) Εν συνόψει η σύγχρονη μορφή του έχει ως ακολούθως:

Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Προϋπόθεση εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας είναι να πρόκειται για δημόσια σύμβαση με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ (αρ. 127 παρ. 1 εδ. α)

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (αρ. 127 παρ. 1 εδ. β).

Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών (αρ. 127 παρ. 1 εδ. γ).

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 (σχετική γνωμοδοτική διαδικασία), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης (αρ. 127 παρ. 2 εδ. α-γ).

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (αρ. 127 παρ. 2 εδ. δ-στ).

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο (αρ. 127 παρ. 2 εδ. ζ).

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας (αρ. 127 παρ. 3). Στη θεωρία υποστηρίζεται επιπλέον η δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 26 ΚΔΔιαδ.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (αρ. 127 παρ. 5 εδ. α). Εν προκειμένω ισχύουν οι γενικοί δικονομικοί κανόνες με αποτέλεσμα να τυγχάνει απαραίτητη η προηγούμενη άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως (και δη σε διάστιξη με όσα ορίζονται για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ). Εν προκειμένω πάντως δεν φαίνεται να καταλαμβάνονται οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, καθότι δεν υπάρχει πρόβλεψη αντίστοιχη με αυτή του αρ. 345.

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας (αρ. 127 παρ. 5 εδ. β και γ).

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (αρ. 127 παρ. 5 εδ. δ), ήτοι εν προκειμένω στη διαδικασία αυτή οφείλεται ενιαίο και όχι αναλογικό παράβολο (και δη σε διάστιξη με όσα ορίζονται για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ)

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται πλέον υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρ. άρθρο 127 (αρ. 105 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με αρ. 43 παρ. 13 α Ν. 4605/2019).

Περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 105 ε στοιχ. β Ν. 4412/2016 η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127