Εισήγηση Κωνσταντίνου Καλονόμου στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (Βιντεοσκοπημένο Απόσπασμα)

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 12 & 13 Απριλίου του έτους 2019  το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με αντικείμενο «Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία-Κλασικά ζητήματα και νέα διλήμματα». Το συνέδριο έλαβε χώρα στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και είχε ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. Στη συνεδρία εν σχέσει με τη Διοικητική Δικαιοσύνη αναπτύχθηκε […]

Δημοσίευση Νόμου 4605/2019: Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων Ν. 4412/2016

Δημοσιεύθηκε προσηκόντως (ΦΕΚ Α 52/1.4.2019) ο Ν. 4605/2019, ο οποίος τιτλοφορείται «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL […]

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: Δυνατότητα δικαστικής προσβολής αυτών (Αίτηση ακυρώσεως – Προσφυγή ουσίας ανάλογα με τη φύση της προσβαλλόμενης πράξεως)

Δυνάμει των ειδικότερα οριζομένων στους Ν. 25/1975 (αρ. 1-3), Ν. 1080/1980 (αρ. 17) & Ν. 1828/1989 (αρ. 25) προβλέπεται η επιβολή ανταποδοτικών τελών (τελών καθαριότητας και φωτισμού) εν σχέσει με τους χώρους που ευρίσκονται εντός της εδαφικής περιφέρειας εκάστου Δήμου. Τόσο οι κανονιστικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων όσο και οι ad hoc πράξεις επιβολής […]

Δίμηνο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο αντικείμενο της Διοικητικής Δικονομίας με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Toν Απρίλιο και τον Μάιο του 2019 πρόκειται να πραγματοποιηθεί  επιμορφωτικό σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης με τίτλο «Η Διοικητική Δικονομία στην Πράξη – Νέος Κύκλος»  με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο διάρκειας 30 εν συνόλω ωρών. Το Σεμινάριο αποσκοπεί στην εμβριθή εξοικείωση των συμμετεχόντων με το σύνολο των συναφών δικονομικών ρυθμίσεων και στην στοχευμένη ανάδειξη των […]

Εισήγηση Kωνσταντίνου Καλονόμου σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Ολοκληρώθηκε στις 24.1.2019 η εισήγηση του Κωνσταντίνου Καλονόμου με θέμα «Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου» στο Π.Μ.Σ. στην «Ψυχιατροδικαστική» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περικοπή δώρων – επιδομάτων αδείας στο Δημόσιο: Διαγνωσθείσα Αντισυνταγματικότητα σχετικών διατάξεων από το ΣτΕ (απ. 22626-2635/2018)

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 2626-2635/2018 αποφάσεων του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ εκρίθησαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις, που είχαν επιβάλει την περικοπή των δώρων και των επιδομάτων αδείας στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα διαγνώσθηκε ότι η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Γ.1. της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 αντίκειται στα οριζόμενα στα άρθρα 25 παρ. […]

Έκδοση υπ. αριθμ. 3037/2018 αποφάσεως Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με περικοπές στις καταβαλλόμενες συντάξεις

Με την άκρως ενδιαφέρουσα υπ. αριθμ. 3037/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εκρίθη ότι οι περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας (άρθρο 6 Ν. 4051/2012 και άρθρο πρώτο Ν. 4093/2012) αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.Επιπλέον εκρίθη ότι το […]

Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο αντικείμενο της Διοικητικής Δικονομίας με εισηγητή τον Κωνσταντίνο Καλονόμο

Προγραμματίστηκε η έναρξη νέων εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τη Νομική Βιβλιοθήκη στο αντικείμενο (μεταξύ άλλων) και της Διοικητικής Δικονομίας, όπου χρέη εισηγητή σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα οικεία προγράμματα έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Καλονόμος.   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ & ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Αντισυνταγματικότητα περικοπών συντάξεων (Άρθρο 6 ν. 4051/2012 & Άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. ν. 4093/2012): Έκδοση συναφούς υπ. αριθμ. 14318/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 14318/2018 αποφάσεως του 33ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκρίθη ότι συγκεκριμένες περικοπές στις καταβαλλόμενες συντάξεις (Άρθρο 6 ν. 4051/2012 & Άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 ν. 4093/2012) τυγχάνουν αντικείμενες σε συνταγματικές διατάξεις και ως εκ τούτου ανίσχυρες, με αποτέλεσμα την κατά το μέρος αυτό ευδοκίμηση πρωτοδίκως […]

Άρθρο 52 Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018): Έκδοση πράξης κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ειδικές περιπτώσεις και δικαστική προσβολή αυτής/Έκδοση Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄149/10.08.2018) «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24 Ιουλίου 2018»

Στο άρθρο 52 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018) προβλέπεται ότι μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δόμησης του ν. 4495/2017 σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του αρ. 23 του ν. 1337/1983, β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν […]