Όροι ασφαλείας για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια: Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για υδατοδρόμια

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε προσηκόντως (ΦΕΚ Β 5135/3.10.2022) η υπ. αριθμ. 297618 Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας – Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης – Πολιτικής Προστασίας, δυνάμει της οποίας εξειδικεύονται οι όροι ασφαλείας για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια (υδατοδρόμιου).

H εν λόγω κοινή Υπουργική απόφαση εξεδόθη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 9α του Ν. 4663/2020 ακριβώς επί τω τέλει της ρυθμίσεως των σχετικών ζητημάτων. Οι ειδικότεροι προβλεπόμενοι όροι θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη ισχύος της όποιας προσωρινής άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου είτε μέχρι την έκδοση της οριστικής αδείας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9Α του ν. 4663/2020 (άρθρο 1 Κ.Υ.Α.).

 

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ