Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων»

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετέχει στο εκπονηθέν από τη Νομική Βιβλιοθήκη επιμορφωτικό σεμινάριο  με αντικείμενο «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων», το οποίο πραγματεύεται τις αλλαγές, οι οποίες επήλθαν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, δια των γενόμενων τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016 από τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 . Ο κ. Καλονόμος θα πραγματευθεί ιδίως τα ζητήματα που αναφύονται κατά την έννομη προστασία ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων στο προσυμβατικό στάδιο.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ