Συμμετοχή Κωνσταντίνου Καλονόμου στο συλλογικό έργο «Η αίτηση ακυρώσεως»

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Κωνσταντίνος Καλονόμος συμμετείχε στο συλλογικό έργο «Η Αίτηση Ακυρώσεως» (Επιμέλεια: Αθανάσιος Ράντος, Γενικός Εισαγγελέας στο ΔΕΕ, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ. & Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Εκδόσεις: Νομική Βιβλιοθήκη). Η συμβολή του αφορά στην ερμηνεία του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 και πραγματεύεται τα ζητήματα ερμηνείας – εφαρμογής  του κοινού ένδικου βοηθήματος  ακυρώσεως & αναστολής κατά το προσυμβατικό στάδιο σε διενεργούμενους διαγωνισμούς.

 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ (Συλλογικό Έργο)