Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016: Έκδοση σχετικής υπ. αριθμ. 102080/24.10.2022 Υπουργικής Αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 5623/2.11. 2022)

 

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5623/2.11.2022 η υπ. αριθμ. 102080/2022 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει της οποίας λαμβάνει χώρα ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9. του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο της ρυθμίσεως παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, δοθέντος ότι αφορά στην Επιτροπή που προβαίνει στην αξιολόγηση των ληφθέντων μέτρων αυτοκάθαρσης εκ μέρους οικονομικών φορέων, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού (αρ. 1).

Στην εν λόγω απόφαση περιγράφεται η διαδικασία αποστολής σχεδίου απόφασης για γνωμοδότηση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (αρ. 2), ενώ περαιτέρω προσδιορίζεται η προθεσμία εκδόσεως της σχετικής σύμφωνης γνώμης και οι συνέπειες από την τυχόν άπρακτη παρέλευση αυτής (αρ. 3), όπως και οι προϋποθέσεις εξετάσεως των επανορθωτικών μέτρων (αρ. 4).

Μεγάλη σημασία αναπτύσσει το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση εξειδικεύει το απαραίτητο περιεχόμενο του υποβαλλόμενου ΕΕΕΣ σε περίπτωση συνδρομής λόγου αποκλεισμού και την αξιολόγηση τυχόν προϋφιστάμενης συναφούς γνωμοδοτήσεως (αρ.  5). Ακολούθως ρυθμίζονται οργανωτικά ζητήματα της συναφούς επιτροπής (αρ. 6 και 7).

Στην μεταβατική διάταξη (αρ. 8) ορίζεται ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις εισάγονται ενώπιον της συγκροτηθησόμενης Επιτροπής, ενώ ως προς την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αναφέρεται (αρ. 9) ότι η ισχύς των διατάξεων της παρούσας Αποφάσεως αρχίζουν την 21η Νοεμβρίου του έτους 2022.

Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων στην πράξη, δοθέντος ότι η αξιολόγηση των μέτρων αυτοκάθαρσης απαντάται συχνά και αναπτύσσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις πάσης φύσεως διαγωνιστικές διαδικασίες.