Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την παραίτηση και την επιστροφή του παραβόλου ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Με την υπ. αριθμ. 14/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος:

α. αν η διάταξη του άρθρου 363 παρ. 5 περ. γ΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 της ΕΣΔΑ, 47 του ΧΘΔΕΕ και 1 της οδηγίας 89/665 και το σε αυτά κατοχυρωμένο δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, στο βαθμό που δεν προβλέπεται επιστροφή του καταβληθέντος για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής παραβόλου σε περίπτωση παραίτησης από την ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή σε χρόνο απώτερο του στο ανωτέρω άρθρο οριζόμενου, και

β. αν το εκδιδόμενο μετά την υποβολή παραίτησης Πρακτικό της ΕΑΔΗΣΥ συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη καθώς και σε καταφατική περίπτωση αν το προσήκον ένδικο βοήθημα για την δικαστική προσβολή του είναι το προβλεπόμενο στο άρθρο 372 του ν. 4412/2016 ή η αίτηση ακύρωσης του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣτΕ