Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την ερμηνεία και εφαρμογή άρθρων 56, 82, 103 και 104 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Με την υπ. αριθμ. 13/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος:

1.  Εν σχέσει με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021: εάν είναι δυνατή η συμπλήρωση δικαιολογητικών, που έχουν υποβληθεί κατά το στάδιο της κατακύρωσης, εάν συντρέχει υποχρέωση του αναθέτοντα φορέα να καλέσει προς τούτο τον προσωρινό ανάδοχο, ενόψει και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία, εάν δύναται η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κατά την εξέταση προδικαστικής προσφυγής να κρίνει ότι ο αναθέτων φορέας έπρεπε να καλέσει τον προσωρινό ανάδοχο προς συμπλήρωση του υποβληθέντος δικαιολογητικού, ανεξαρτήτως προβολής ισχυρισμού από τον τελευταίο, ως και εάν δύναται προσωρινός ανάδοχος, παρεμβαίνων ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ να θέσει το πρώτον ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά την εξέταση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής κατά της απόφασης ΕΑΔΗΣΥ, τον ισχυρισμό για υποχρέωση κλήσης αυτού προς συμπλήρωση δικαιολογητικού από τον αναθέτοντα φορέα, ενόψει και της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία.
2. Εν σχέσει με τη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 1 στ. α’ του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021: εάν το ΕΕΕΣ αποτελεί και μέσο απόδειξης πλήρωσης των όρων της διακήρυξης, ώστε να αρκεί η κατά δήλωση, βάσει αυτού πλήρωσή τους κατά τον χρόνο συμμετοχής και υποβολής της προσφοράς, εάν δύναται να μετατεθεί ο χρόνος πλήρωσης των όρων της διακήρυξης από τους οικονομικούς φορείς, από το χρόνο συμμετοχής στον χρόνο κλήσης προς κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ακόμα και κλήσης προς συμπλήρωση αυτών κατ’ άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ενόψει και των οριζομένων στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016, και εάν δύναται το ΕΕΕΣ να καταλαμβάνει μελλοντικά γεγονότα, ώστε να μην απαιτείται η πλήρωση των όρων της διακήρυξης κατά το χρόνο της συμμετοχής και υποβολής της προσφοράς αλλά μόνο η κατά δήλωση, βάσει του ΕΕΕΣ πλήρωση αυτών.
3. Εν σχέσει με τις διατάξεις των άρθρων 56 και 82 του ν. 4412/2016, ζητήματα αναγόμενα στη διαπίστευση των οργανισμών αξιολόγησης συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων, με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας («ISO») ενόψει και των οριζομένων στον Κανονισμό 765/2008, ειδικότερα δε εάν οι ως άνω οργανισμοί δύνανται να είναι διαπιστευμένοι από οργανισμούς διαπίστευσης τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., χωρίς την τήρηση του ως άνω Κανονισμού, εάν η ενδεχόμενη συμμετοχή εθνικού φορέα διαπίστευσης της Ελλάδος (ΕΣΥΔ) σε ένωση προσώπων, στην οποία συμμετέχει και οργανισμός διαπίστευσης τρίτης χώρας, δύναται να αναιρεί τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό, εάν στην ως άνω περίπτωση δύναται οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα να λαμβάνει διαπίστευση από τον οργανισμό διαπίστευσης τρίτης χώρας και να χορηγεί πιστοποιητικά «ISO» σε οικονομικούς φορείς προς τήρηση των απαιτήσεων του ν. 4412/2016, εάν στις ως άνω περιπτώσεις υφίσταται παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης αποκλειστικώς ενός εθνικού οργανισμού διαπίστευσης ανά κράτος μέλος σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό, και εάν η αποδοχή της ισχύος πιστοποιητικού «ISO» οικονομικού φορέα εγκατεστημένου στην Ελλάδα, χορηγηθέντος από οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, κατόπιν διαπίστευσης από φορέα διαπίστευσης τρίτης χώρας, χωρίς την τήρηση του Κανονισμού 765/2008, λόγω συμμετοχής του εθνικού φορέα διαπίστευσης της Ελλάδος (ΕΣΥΔ) σε ένωση προσώπων στην οποία συμμετέχει και ο φορέας διαπίστευσης της τρίτης χώρας, συνιστά νόμιμη διαδικασία ανάθεσης άσκησης δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τρίτων χωρών.