Πρότυπη δίκη εν σχέσει με την αναδρομική εφαρμογή της νέας μορφής του άρθρου 103 N. 4412/2016 και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Με την υπ. αριθμ. 10/2022 πράξη της Οικείας Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως και αναστολής, δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος:

Εάν είναι ορθή ή όχι η συμπλήρωση των ελλείψεων των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τη διαγωνιστική διαδικασία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και στην αναδρομική εφαρμογή της τελευταίας αυτής διάταξης και στις εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣτΕ