Πρότυπη δίκη για ζητήματα προσυμβατικού σταδίου

Με την υπ. αριθμ. Π2/2024 πράξη της οικείας επιτροπής του άρθρου 1 Ν. 3900/2010 εισήχθη ενώπιον του ΣτΕ η εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής (άρθρου 372 Ν. 4412/2016), δυνάμει της οποίας τίθενται τα κάτωθι ειδικότερα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος:

 

1) Έχει το άρθρο 78 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 4412/2016 την έννοια ότι οι τρίτοι φορείς, στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ως προς τους τίτλους σπουδών, τα επαγγελματικά προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, καθίστανται υποχρεωτικά και υπεργολάβοι; 2) Έχει το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 την έννοια ότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε διαγωνισμό δεν δικαιούνται να προβάλλουν ισχυρισμούς που στρέφονται κατά της συμμετοχής ανταγωνιστών τους, εφ’ όσον η δήλωση στο ΕΕΕΣ είναι τυπικά πλήρης, ακόμη και αν γνωρίζουν εξ άλλης αιτίας ότι η δήλωση αυτή δεν είναι ακριβής; 3) Έχουν τα άρθρα 346 παρ. 1, 360, 367 παρ. 1 και 372 του ν. 4412/2016 την έννοια ότι σε περίπτωση ακύρωσης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ που απέρριψε λόγο προδικαστικής προσφυγής ως απαράδεκτο, το Δικαστήριο δύναται να εξετάσει πρωτογενώς την υπόθεση και να μην την αναπέμψει στην ΕΑΔΗΣΥ, στην περίπτωση που ο σχετικός λόγος είναι αμιγώς νομικός και δεν αμφισβητείται το πραγματικό;

 

πηγή: www.adjustice.gr

ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ