Προδικαστικό ερώτημα κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2237/2023 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 2237/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ήχθη ενώπιον του ΣτΕ με τη διαδικασία της πρότυπης δίκης το ακόλουθο ερώτημα:

 

«Στην προκείμενη περίπτωση, ενόψει της αρχής της αυτοτέλειας κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης οριστικού αναδόχου, [ο οποίος έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση ότι δεν συντρέχει σε βάρος του κανένας από τους προβλεπόμενους στο νόμο[άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4412/2016 λόγους αποκλεισμού], η μη δήλωση ότι αυτός έχει αποκλεισθεί στο πλαίσιο άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών, δυνάμει αποφάσεων διοικητικών εφετείων ή αντίστοιχων οριστικών αποφάσεων αναθετουσών αρχών ή της ΕΑΔΗΣΥ, για το λόγο ότι δεν είχε δηλώσει στο υποβληθέν, στο πλαίσιο των ίδιων διαδικασιών, Ε.Ε.Ε.Σ., αποκλεισμούς του από προηγούμενες των διαδικασιών αυτών διαγωνιστικές διαδικασίες, συνιστά τον λόγο αποκλεισμού της περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016;»
πηγή: www.adjustice.gr