Διοικητική Δικονομία – Πρακτικά: Έκδοση έργου «Πρακτικά θέματα διοικητικής δικονομίας» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017) του Κωνσταντίνου Καλονόμου με 240 ζητήματα εφαρμοζόμενης διοικητικής δικονομίας

Εκδόθηκε το έργο του Κωνσταντίνου Καλονόμου «Πρακτικά θέματα Διοικητικής Δικονομίας» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2017), το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων.

Μεθοδολογικά ενσυνείδητα επιλέχθηκε η στοχευμένη κάθε φορά απομόνωση επί μέρους συγκεκριμένων νομικών θεμάτων, ώστε ο αναγνώστης να συγκεντρώνεται απόλυτα και αποκλειστικά σε έκαστο τούτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ολοκληρωτική και εδραία κατανόηση των προβαλλόμενων λύσεων. Εγγενής προτεραιότητα κατά τη συγγραφή της μελέτης υπήρξε η ανάδειξη με τον πλέον εναργή και απτό τρόπο των εφαρμοζόμενων κάθε φορά ρυθμίσεων, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος ο αναγνώστης να απωλέσει τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του ένεκα της θέσεως πολυσχιδώς συνδυαστικών ερωτημάτων. Η πρωτογενής αυτή επιλογή βεβαίως είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας πλήθους (240 εν προκειμένω) πρακτικών θεμάτων, προκειμένω να επιτευχθεί στο μετρό του εφικτού η δειγματοληπτική εμπέδωση έγγιστα όλου του εύρους του διοικητικού δικονομικού δικαίου.

Κατά την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων παρατίθενται οι κάθε φορά εφαρμοζόμενες διατάξεις, ώστε να αναδεικνύεται πλήρως και εναργώς το ισχύον νομικό υπόβαθρο. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από την παράθεση σύγχρονης νομολογίας, ώστε οι λύσεις να συνάδουν ει δυνατόν απόλυτα με την υφιστάμενη πρακτική αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων από τα οικεία δικαστήρια. Ο αναγνώστης έχει άνευ ετέρου τη δυνατότητα όπως εντρυφήσει έτι περαιτέρω και δη εις βάθος στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής δικονομίας με μία προσωπική επεξεργασία των συνοδευτικών δικαστικών αποφάσεων, που αποκρυσταλλώνουν πλήρως την τρέχουσα εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, σε συνδυασμό βεβαίως με τα υπάρχοντα εξαιρετικά θεωρητικά συγγράμματα.

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως στους σπουδαστές των νομικών σχολών και στους υποψηφίους για τις εξετάσεις των δικηγόρων. Εξίσου χρηστική τυγχάνει εν δυνάμει η παρούσα μελέτη και για τους δικηγόρους, οι οποίοι διώκουν όπως εξοικειωθούν με τους ιδιαίτερους δικονομικούς όρους ασκήσεως του επαγγέλματος ενώπιον όλων των διοικητικών δικαστηρίων. Τέλος το παρόν εγχειρίδιο (ιδίως σε συνδυασμό με την επισκόπηση της παρατιθέμενης νομολογίας) δύναται όπως παράσχει σημαντική αρωγή στους υποψήφιους σπουδαστές της ΕΣΔΙ και δη κατά την έναρξη της προετοιμασίας τους.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ