Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 102080/24-10-2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5623/Β΄/02-11-2022) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», η έναρξη ισχύος της οποίας εκκινεί την 21η Νοεμβρίου 2022,  η υφιστάμενη Επιτροπή επί της Επάρκειας των ληφθέντων Επανορθωτικών μέτρων Οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους εξέδωσε το με αριθμ. πρωτ. 107695 – 10-11-2022 έγγραφο με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» (πηγή www.eaadhsy.gr)