Κυκλική Οικονομία: Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 12 από 29.4.2022 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 84/3.5.2022) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης – ο Οδικός Χάρτης Κυκλικής Οικονομίας.

 

Στην εν λόγω Πράξη αναδεικνύεται ο ρόλος της κυκλικής οικονομίας ως παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, επεξηγείται το ειδικότερο σχέδιο δράσεως και ο οδικός χάρτης αυτού, αναλύονται οι επιμέρους ειδικότερες αναληφθησόμενες ενέργειες, εξειδικεύεται ο τρόπος παρακολούθησης του όλου εγχειρήματος, προσδιορίζεται το πλαίσιο χρηματοδότησης και δίδονται απτά παραδείγματα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην πράξη.