Κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (βιβλίο ΙΙ) Ν. 4412/2016 (χρονική περίοδος 2024-2025)

Τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 (Βιβλίο Ι) και 235 (Βίβλίο ΙΙ) του ν. 4412/2016, κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2495 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/2496 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2023 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ Σειρά L της 16ης.11.2023) που εφαρμόζονται για τη διετία 1.1.2024-31.12.2025 είναι τα ακόλουθα:

ΒΙΒΛΙΟ Ι – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αντικείμενο Δημόσιας Σύμβασης Κατώτατο όριο χωρίς ΦΠΑ
ΚΚΑ1 Μη ΚΑΑ2
Δημόσιες συμβάσεις έργων 5.538.000 € 5.538.000 €
Διαγωνισμοί μελετών 143.000 € 221.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 143.000 € 221.000 €
Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές & άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α. 750.000 € 750.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και αφορούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α προϊόντα. 143.000 €
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από ΚΚΑ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 221.000 €
  1. Κεντρικές Κυβερνητικές Αρχές (ΚΚΑ), κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 2 του ν.4412/2016, νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στοΠαράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016.
  2. Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του ν. 4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΚΑ.
ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
Αντικείμενο Σύμβασης Κατώτατο όριο χωρίς ΦΠΑ
Συμβάσεις έργων 5.538.000 €
Συμβάσεις προμηθειών 443.000 €
Συμβάσεις υπηρεσιών 443.000 €
Διαγωνισμοί μελετών 443.000 €
Συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α. 1.000.000 €

Για την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων των Οδηγιών, βλ. άρθρο 6 Οδηγίας 2024/24/ΕΕ και άρθρο 17 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και τη σχετική ιστοσελίδα της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 (πηγή: ΕΑΔΗΣΥ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΑΔΗΣΥ