Επιτυχής εκπροσώπηση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ενώπιον Ανωτάτου Δικαστηρίου

Δυνάμει της υπ. αριθμ. 328/2017 αποφάσεως του ΑΠ απορρίφθηκε αμετάκλητα αγωγή υπαλλήλων νοσηλευτικού ιδρύματος κατά του τελευταίου, δυνάμει της οποίας  επιδίωκαν την  εις αυτούς καταβολή της παροχής του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002 (176 ευρώ)