ΕΑ ΣτΕ Δ΄ 80/2023: Αίτηση άρθρ. 31 ν. 3978/2011. Ερμηνεία άρθρ. 89 παρ. 2 ν. 3978/2011. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος οριστικώς αποκλεισθέντος να προσφύγει κατά απόφασης ανάθεσης σύμβασης κατ’ επίκληση παράβασης ενιαίου μέτρου κρίσης

Αίτηση ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρ. 31 ν. 3978/2011). Ερμηνεία άρθρ. 89 παρ. 2 ν. 3978/2011. Έλλειψη εννόμου συμφέροντος οριστικώς αποκλεισθέντος να προσφύγει κατά απόφασης ανάθεσης σύμβασης κατ’ επίκληση παράβασης ενιαίου μέτρου κρίσης

Κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρ. 89 του ν. 3978/2011 (A’ 137), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η οδηγία 2009/81/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009 (EE L 216), και ενόψει όσων έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΔΕΕ ως προς την ερμηνεία των άρθρ. 1 παρ. 1 και 3 και 2α της δικονομικής οδηγίας 89/665ΕΟΚ (ΕΕ L 395), που περιέχουν διατάξεις ομοίου περιεχομένου με τις διατάξεις των άρθρ. 55 παρ. 2, 4 και 57 παρ. 1 και 2 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ (απόφαση της 21.12.2016, Βιetergemeinschaft Technische Gebaudebetreung GewmbH und Caverion Osterreich GewmbH, C-355/15, διάταξη της 17.5.2022, C-787/21 Estaleiros Navais de Peniche SA και απόφαση της 9.2.2023, VZ, C-53/22) υποψήφιος, ο οποίος έχει ήδη οριστικά αποκλειστεί από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής επικυρωθείσα με απόφαση που απέκτησε ισχύ δεδικασμένου ή, ύστερα από προσφυγή άλλου υποψηφίου, με δικαστική απόφαση που απέκτησε ισχύ δεδικασμένου, δεν έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της απόφασης περί ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης σε άλλον προσφέροντα προκειμένου να επιτύχει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του. Ο κανόνας αυτός ισχύει και όταν ο οριστικώς αποκλεισθείς επικαλείται σοβαρή παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού ή την παραβίαση του ενιαίου μέτρου κρίσης.
Η αιτούσα εταιρεία, η οποία έχει ήδη οριστικώς αποκλεισθεί από τη συμμετοχή στην επίδικη διαγωνιστική διαδικασία με απόφαση του Σ.τ.Ε., δεν έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά της ανάθεσης της σύμβασης σε άλλον προσφέροντα, προβάλλοντας ότι σύμφωνα με τη νομολογία και ο οριστικώς αποκλεισθείς υποψήφιος δύναται, κατ’ εξαίρεση και προς διασφάλιση του ενιαίου μέτρου κρίσης, να προβάλλει ισχυρισμούς αναφερόμενους αποκλειστικώς στην αποδοχή της συμμετοχής άλλου διαγωνιζομένου παρά τη συνδρομή στο πρόσωπό του του ίδιου λόγου αποκλεισμού, διότι η επικαλούμενη νομολογία δεν αφορά προσφέροντα που έχει αποκλειστεί οριστικά με δύναμη δεδικασμένου, κατά την ανωτέρω έννοια του άρθρ. 89 παρ. 2 του ν. 3978/2011.

 

(Αναδημοσίευση από www.adjustice.gr)