Διαχείριση αποβλήτων – Ανακύκλωση/Νομοθεσία: Δημοσίευση Νόμου 4819/2021

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 129/23.7.2021 ο νόμος 4819/2021, ο οποίος τιτλοφορείται ως ακολούθως:

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

To νέο νομοθέτημα ρυθμίζει ενδελεχώς το συναφές πεδίο και αναμένεται σίγουρα με ενδιαφέρον η εφαρμογή των επιμέρους κρίσιμων ρυθμίσεων στην πράξη