Υδατοδρόμια – Νομοθεσία: Δημοσίευση Ν. 4903/2022, συμπλήρωση – τροποποίηση διατάξεων άρθρου 9Α 4663/2020 εν σχέσει με χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4903/2022 (ΦΕΚ Α΄ 46/5.3.2022), δυνάμει του οποίου επήλθαν συγκεκριμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 9α του ν. 4663/2020 αναφορικά με τη διαδικασία χορηγήσεως προσωρινής  άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

 

Το αναθεωρημένο κείμενο της διατάξεως έχει ως ακολούθως:

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

 

1.Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου, δύναται να χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια σε δημόσιο φορέα, σε ενώσεις προσώπων και σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), που κατοικούν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν την καταστατική έδρα τους είτε στην Ελλάδα είτε στο έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε. ή κράτους που ανήκει στον Ε.Ο.Χ., εφόσον κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), η περιουσία, το κεφάλαιο και ο πραγματικός έλεγχος αυτών ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια και την κατοικία ή την έδρα τους σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

2.Ο φορέας λειτουργίας του αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.

3. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας χορηγείται για αεροδρόμια στα οποία ο αριθμός των αφιξοαναχωρήσεων τακτικών δρομολογίων που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) ημερησίως. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύει μέχρι την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Η αίτηση για οριστική άδεια υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της προσωρινής άδειας υδατοδρομίου και η διαδικασία για την έκδοσή της πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη ισχύος της προσωρινής άδειας.

4.Για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο Τ.Ε.Μ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

α) ναυτικός χάρτης της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας, όπου αποτυπώνεται η υδάτινη επιφάνεια την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει για την άφιξη, αναχώρηση και κίνηση των υδροπλάνων, η περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης στις Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή.

β) χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5000, επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτή σε ακτίνα 2.500 μέτρων με ισοϋψείς, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτόν, σε ακτίνα 2.500 μέτρων. Κάθε αναφορά στις συντεταγμένες του διαδρόμου προσθαλάσσωσης αποθαλάσσωσης πρέπει να γίνεται στο σύστημα WGS-84,

γ) εγχειρίδιο υδατοδρομίου,

γ1) Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης,

γ2) Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ασφάλειας από Έκνομες Ενέργειες,

δ) απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ή μίσθωσης σε λιμένα ή μαρίνα, καθώς και σε περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσής του, για την εξυπηρέτηση των υδροπλάνων και την αποεπιβίβαση των επιβατών,

ε) φορολογική ενημερότητα του αιτούντος,

στ) πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση,

ζ) αντίγραφο της υποβληθείσης στην αρμόδια φορολογική αρχή δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών επιτηδεύματος με αντικείμενο την εκμετάλλευση αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας,

η) αποδεικτικό είσπραξης (παράβολο) δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα», και

θ) νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, σύμφωνα με την περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 7.

Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, ορίζεται, από τον αιτούντα της προσωρινής άδειας λειτουργίας, φορέας λειτουργίας που διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) στελέχη με αποδεδειγμένη ελάχιστη διετή εμπειρία στη λειτουργία υδατοδρομίων, τα οποία έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης του προσωπικού, που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου με καθήκοντα την ασφαλή πρόσδεση των υδροπλάνων στην προβλήτα, τον έλεγχο ασφαλείας των θαλασσοδιαδρόμων με ταχύπλοο σκάφος και την εύρυθμη επιβίβαση / αποβίβαση και μετακίνηση των επιβατών στους χώρους του υδατοδρομίου».

5.Μετά την υποβολή της αίτησης, το Τ.Ε.Μ. εξετάζει, ως προς την πληρότητά τους, τα οριζόμενα στην παρ. 4 δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο για την απόκτηση προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας και στη συνέχεια το Τ.Ε.Μ. αποστέλλει αντίγραφο του φακέλου:

α) Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να εξετάσει, σε συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αν η χορήγηση της άδειας επηρεάζει τις επιχειρησιακές λειτουργίες των Ενόπλων Δυνάμεων ή άλλες παραμέτρους της εθνικής άμυνας.

β) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για να εξετάσουν κατ` ελάχιστον ζητήματα παραχώρησης της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων ή δραστηριοτήτων με τη λειτουργία του λιμένα και τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια.

γ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας, Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), προκειμένου να ελέγξουν τη χωροθέτηση του διαδρόμου προσθαλάσσωσης- αποθαλάσσωσης, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να ελέγξουν την ορθότητα των διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί.

δ) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για να εξετάσουν κατ` ελάχιστον την καταλληλότητα της θαλάσσιας περιοχής από πλευράς προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλειας και αστυνόμευσης, ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και τα επισυναπτόμενα στο Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου σχέδια.

ε) Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να εξετάσουν το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης.

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες οφείλουν να διατυπώσουν τη γνώμη τους εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τεχνικού φακέλου που θα έχει αποστείλει το Τ.Ε.Μ. σε αυτές. Σε περίπτωση τροποποιήσεων επί των δικαιολογητικών του τεχνικού φακέλου, που υποδεικνύονται από τις ως άνω Υπηρεσίες, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην παρ. Α.2α του άρθρου 9.

Η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται από τις Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με τη διατύπωση γνώμης αποδοχής ή απόρριψης επί των δικαιολογητικών της παρ. 4 του παρόντος. Η εκπρόθεσμη διατύπωση της γνώμης επί των δικαιολογητικών ισοδυναμεί με αποδοχή αυτών. Το Τ.Ε.Μ. ειδοποιεί την Επιτροπή Υδατοδρομίων του άρθρου 11, η οποία προβαίνει σε επιθεώρηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης».

6.Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό και μέσα:

α) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τρία (3) έως δέκα (10) μέτρα, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος. Μπορεί να συνοδεύεται από τη συχνότητα λειτουργίας του αεροδρομίου, εφόσον έχει ορισθεί.

β) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στον χώρο του αεροδρομίου, ώστε να είναι εύκολα ορατό. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ». Τόσο το ανεμούριο όσο και ο ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ» απαιτείται να φωτίζονται, ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας.

γ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Κατάλληλα σημεία για αγκυροβόλιο ή για πρόσδεση των υδροπλάνων, όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Τα σημεία αυτά πρέπει να προστατεύονται από τους ανέμους ή να είναι αρκετά σταθερά, ώστε να προστατεύουν τα υδροπλάνα από την επίδραση των ισχυρότερων ανέμων που ενδέχεται να επηρεάσουν την περιοχή.

δ) ΣΩΣΙΒΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου απαιτείται να υπάρχει ένα σωσίβιο μη φουσκωτού τύπου, προσδεμένο σε σχοινί μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμο για άμεση χρήση οποιαδήποτε στιγμή.

ε) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Δίπλα από το σημείο στάθμευσης του υδροπλάνου πρέπει να υπάρχει σκάφος ταχύπλοο ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή. Επίσης πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπερ. στστ` της περ. ιδ` του άρθρου 13.

στ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τρεις (3) τουλάχιστον ανά κατηγορία, κατασβεστικής ικανότητας 55Α 233B-C (σκόνης) για τα υγρά καύσιμα και 113B-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή 21Α 113 B-C (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης γόμωσης είκοσι πέντε (25) κιλών που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας.

Η Επιτροπή Υδατοδρομίων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της επιθεώρησης, αποστέλλει το πόρισμά της στο Τ.Ε.Μ.. Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο είναι έτοιμο προς προσωρινή λειτουργία, το Τ.Ε.Μ. εισηγείται την έκδοση κοινής απόφασης χορήγησης άδειας προσωρινής λειτουργίας υδατοδρομίου των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Εφόσον από το πόρισμα προκύπτει ότι το υδατοδρόμιο χρήζει διορθωτικών παρεμβάσεων και απαιτείται νέα επιθεώρηση, εφαρμόζεται η περ. β` της παρ. Γ.3 του άρθρου 9».

7.Για τον εφοδιασμό των υδροπλάνων με καύσιμα και για όσο διάστημα ισχύουν οι προσωρινές άδειες λειτουργίας, εφαρμόζεται αναλογικά το π.δ. 293/1986 (Α` 129) σχετικά με τις πετρελεύσεις των πλοίων.

8.Για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφάλειας σε υδατοδρόμια, ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.). Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσεις από ή προς υδατοδρόμιο και για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά από την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της Τεχνικής Οδηγίας Ασφάλειας αριθμ. 1 (Τ.Ο.Α.1) του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.) και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α..

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται λοιποί όροι ασφαλείας των υδατοδρομίων ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες αυτών.