Δημοσίευση Ν. 4782/2021: Αλλαγές στο νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α 36/9.10.2021 ο Νόμος 4782/2021, δυνάμει του οποίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία (Ν. 4412/2016) περί δημοσίων συμβάσεων.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΣ 4782/2021