Δημοσίευση Ν. 4491/2016 (ΦΕΚ Α/152-13.10.2017): Εντοπισμένες αλλαγές στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ιδίως επί δημοσίων έργων)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α/152-13.10.2017) ο Ν. 4491/2017, ο οποίος στα άρθρα 20-23 αυτού επιφέρει συγκεκριμένες τροποποιήσεις στα άρθρα 175, 198 και 376 του Ν. 4412/2016