Δημοσίευση Νόμου 4974/2022 (ΦΕΚ Α 185/29.09.2022): Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ και λοιπές διατάξεις

ΚΑΛΟΝΟΜΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4974/2022 (ΦΕΚ Α 185/29.09.2022), ο οποίος εγκολπώνει μία σειρά  καινοτόμων διατάξεων για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές οδικές μεταφορές επιβατών σε επιδιωκόμενη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007.  Αναμένεται με ενδιαφέρον η έκδοση των προβλεπόμενων εις αυτόν Υπουργικών Αποφάσεων (βλ. ιδίως διαλαμβανόμενα στο άρθρο 30) και η εν γένει μετέπειτα εφαρμογή των ειδικότερων ρυθμίσεων αυτού στην πράξη.