Δίκαιη ικανοποίηση για υπέρβαση εύλογης διάρκειας δίκης (Άρθρα 53 επ. Ν. 4055/2012)

Δυνάμει των υπ. αριθμ. 44/2017 & 179/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (με μονοπρόσωπη σύνθεση) επιδικάσθηκαν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά υπέρ των αιτούντων ένεκα της καθυστερήσεως εκδόσεως αποφάσεως επί υποθέσεων τους ενώπιον του αυτού δικαστηρίου