Αναστολή προθεσμιών εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά το διάστημα του Αυγούστου

Σε συνέχεια της δημοσίευσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91/13-04-2023), επισημαίνεται ότι στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2023.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΔΗΣΥ