Ανάρτηση σε επεξεργάσιμη μορφή, επικαιροποιημένου υποδείγματος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και συνοδευτικών εγγράφων της συμβάσης, για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΑΔΗΣΥ σε συνέχεια της έγκρισης από την Επταμελή Επιτροπή της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή, τα ακόλουθα επικαιροποιημένα έγγραφα σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών:

1. Υπόδειγμα διακήρυξης σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

2. Σχέδιο συμφωνητικού παροχής γενικών υπηρεσιών.

3. Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις παροχής γενικών υπηρεσιών.

4. Ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων, ως αποδεικτικών μέσων, σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού.

 

πηγή: www.eaadhsy.gr

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ